ISSN  2618-6357

Yazım Kuralları

Journal of Limb Salvage (JoLS), hakemli, açık erişimli, uluslararası multidisipliner bir tıp degisi olup uzuv kurtarma alanında hem klinik hem de deneysel çalışmalar üzerine özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, editöryel yorum ve editöre mektup türünde yazılar yayınlar.

Journal of Limb Salvage, elektronik makale gönderme sistemi (http://www.journaloflimbsalvage.org) üzerinden gönderilen yazıları değerlendirecektir.

Journal of Limb Salvage dört ayda bir (yılda bir cilt) olarak yayınlanmaktadır. Atıflar için derginin kısaltması " J Limb Salv" dir.

Dergiyi, Yayın Kurulu yönetir. Gönderilen yazıları Danışma Kurulu'na inceletme ve yayınlayıp yayınlatmama yetkisi Yayın Kurulu’na aittir.

Journal of Limb Salvage dergisi Uluslararası Medikal Dergi Editörleri Komitesinin (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE) yayınlama ve yayınlanma sürecinde rol alan yazar, dergi editörü ve yayıncılar ile ilgili standart uygulamalarına (http://www.icmje.org/) tam anlamıyla bağlıdır. Bu standart uygulamalar yayınlama etiğini, yayının kendisni, yazarlığı, yazar sorumluluklarını, bilimsel makalenin değerlendirilme sürecini ve editör sorumluluklarını içermektedir.

Dergiye gönderilen yazıların orijinal çalışma olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Journal of Limb Salvage dergisi, yayın hakları üçüncü kişiler tarafından sahip olunan bir yazının yayınlanmasını kabul etmeyecektir. Yazarlar gönderdikleri yazılarda hukuka aykırı, tahkir edici veya kişilerin hak ihlallerine neden olabilecek içeriklerin olmadığını temin etmek durumundadırlar. Gönderilen yazılarda herhangi bir içeriğin yayın hakkının üçüncü kişilere ait olması durumunda, yazıyı gönderen yazar, ilgili yayın hakkı sahibinden içeriği yayınında kullanabilmek için yazılı izin almak ve bu belgeyi dergimiz ile paylaşmak durumundadır.

Çıkar çatışması bildirimi her yazar için gereklidir. Yazarlar hibe, sözleşme veya herhangi bir vakıf, kurum veya firmalar tarafından çalışma için sağlanan herhangi diğer mali destekler hakkında bilgi vermelidir.

Journal of Limb Salvage Yayınlama Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics - COPE), özellikle de kusurlar, ihlaller ve sahtecilik ile ilgili kılavuzunu ve standart uygulamalarını esas almaktadır. Yayınlama etiği hakkında daha fazla bilgi için COPE  http://publicationethics.org/ başvurabilirsiniz. İntihal, yayın kopyalama, masa başı fabrikasyon yayıncılık, verilerin çarptırılması ve atıf manipulasyonu sahteciliklerinin önüne geçebilmek amacıyla Journal of Limb Salvage değerlendirmeye aldığı bütün çalışmaları “Turnitin” ve “iThenticate” gibi güncel yazılımlar aracılığıyla uzman bir ekip tarafından inceleterek intihal denetiminden geçirtmektedir.

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar sunulurken, “Gereçler ve Yöntem” bölümünde, işlemlerin açıklanmasını takiben gönüllülerden aydınlatılmış onam alındığına dair bir açıklama yer almalıdır. Ayrıca bu bölümde, araştırmanın (http://www.who.int/bulletin/archives/79(4)373.pdf) Helsinki Bildirgesi'ne uygunluğunu teyit eden bir ifade bulunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda araştırma protokolü, uluslararası standartlara uygun olmalıdır (https://grants.nih.gov/grants/olaw/Guiding_Principles_2012.pdf). Klinik çalışmalar için Akademik Değerlendirme Kurulu Onay Belgesi’nin, deneysel çalışmalar için ise mutlaka Etik Kurul Onay Belgesi’nin bir kopyasının gönderilmesi gerekmektedir.

Journal of Limb Salvage dergisinde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans, tüm tarafları, bu dergide yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, rakamları ve ek dosyaları veri madenciliği, arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlarda referanslar sunmak şartı ile kopyalamaya, paylaşmaya ve yeniden dağıtmaya yetkilidir.

Makale Çeşitleri

Orijinal Makaleler:Orijinal çalışmalar 5000 kelimeyi geçmemeli ve Başlık Sayfası, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Hastalar (Gereçler) ve Yöntem, Sonuçlar, Tartışma ve Kaynaklar alt başlıklarını içermelidir.

Derlemeler: Güncel ve eğitsel konularında yazılan derlemeler kabul edilir. Her derleme en çok 5000 kelime ve açık alt başlıklar ile en çok 200 kelime özet olmalıdır. En fazla 3 yazarı olan derlemeler tercih edilir.

Olgu Sunumları: Bu gönderimler, yeni bilgiler rapor eden alışılmadık durumlar olmalıdır. Sunum, 2000 kelimeyi geçmemeli, en fazla beş yazar, dört şekil ve 20 referans içermelidir..

Teknik Not: Yeni bir teknik veya mevcut bir teknik üzerinde önemli bir değişiklik / gelişme tanımlanmalıdır. Not, 2000 kelimeyi geçmemeli, en fazla beş yazar, dört şekil ve 20 referans içermelidir.

Editöre Mektup: Mektuplar Yayın Kurulu'nun takdirine yayınlanmaktadır. Mektuplar özlü ve bir şekil veya tablo ile 1500 kelime ile sınırlı olmalı ve en çok 10 referans listelenmelidir.

Makale Biçimi

İngilizce olarak hazırlanmalıdır. PC uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word programı ile hazırlanmalı, metin "Times New Roman" karakteri ile, 12 punto ve çift satır aralıklı olarak yazılmalı, her iki kenarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Başlık sayfası: Çalışmanın amacını yansıtan tam başlığı içermelidir. Başlıktan sonra, açık isimleri belirtilen Yazar(lar) listesi bulunmalıdır ancak unvan belirtilmemelidir.  Çalışmanın yapıldığı kurum, hastane veya üniversite ve bulunduğu şehir belirtilmelidir. Sorumlu yazarın ismi, yazışma adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir. Çıkar çatışması bildirimi başlık sayfasında bulunmalıdır.

Özet sayfası: Özet, 250 kelimeyi geçmemelidir. Çalışmanın gerekçesini belirten bir cümle ile başlamalı ve kısaca bulguları ve sonuçları aktarmalıdır. Anahtar kelimeler 5 taneyi geçmemeli ve "Index Medicus" kurallarına (https://meshb.nlm.nih.gov/search) uygun olarak verilmelidir.

Metin sayfaları: Giriş bölümünde özet olarak konu hakkında genel bilgiler ve amaç kaynak gösterilerek belirtilmelidir. Klinik çalışmalarda “Hastalar ve Yöntem”, laboratuar çalışmaları ve hayvan deneylerinde “Gereçler ve Yöntem” başlığı kullanılmalıdır. Sonuçlar bölümünde veriler sayısal olarak belirtilmeli, görsel ağırlıklı tablolar, şekiller ve grafikler ile zenginleştirilmelidir. Tartışma bölümünde sonuçlar yorumlanmalı ve mümkün olduğu kadar güncel kaynaklar kullanılarak genel bir değerlendirme yapılmalıdır. Tartışma bölümü tüm makalenin yarısını geçmemelidir.
Kısaltmalar: Kısaltmalar standart olmalıdır. Herhangi bir standart olmayan kısaltmalar metinde ilk kullanıldığında tanımlanmış olmalıdır.

Tablolar ve Başlıklar: Tablolar ve başlıkları ile birlikte yazının sonunda ayrı sayfalara düzenlenmeli ve tablo ile ilgili açıklamalar tablonun altında bir dipnot olarak tanımlanmalıdır.

Şekiller: Tüm şekil ve çizimler, sanat eserleri ve rakamlar orijinal olmalıdır. Bu herhangi bir malzeme için telif hakkı ile gerekli izinleri almak yazarların sorumluluğundadır. Çizimler, rakamlar ve grafikler en az 300 dpi çözünürlüğünde ve TIFF formatında hazırlanmalıdır. Net, keskin, kolay okunabilir ve okunaklı olmalıdır. Çizimler metinde Şekliler metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Boyama yöntemi ve büyütme oranı mikroskobik resimlerde belirtilmelidir (örn. H & E x400). Eklenen fotoğraflar, şekiller ve grafikler profesyonel kalitede olmalıdır. Şekil başlıları çift aralıklı olarak ayrı bir sayfada yazılmalı, özlü ve bulguların özetleri temsil etmelidir. Yazarlar, orijinal sanat eserlerinin bir kopyasını muhafaza etmelidir.

Kaynaklar: Metin içinde cümle sonda üst yazı karakteri ile sayısal olarak metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve yazı sonunda metinde geçiş sırasında göre düzenlenmelidir. Dergi isimleri “Index Medicus”a uygun olacak şekilde kısaltılmalıdır. Basılmamış veriler veya kişisel görüşmeler kaynak gösterilemez, ancak metin içinde belirtilebilir. En çok dört yazarlı makalelerde tüm isimler yazılmalı, dörtten fazla yazarlı makalelerde ilk 3 isim belirtilmeli “et al.” Yada “ve ark.” şeklinde tamamlanmalıdır.Örnek referanslar:

Dergide Makale
Altundag O, Gullu I, Altundag K, et al. Induction chemotherapy with cisplatin and 5-fluorouracil followed by chemoradiotherapy or radiotherapy alone in the treatment of locoregionally advanced resectable cancers of the larynx and hypopharynx: results of single-center study of 45 patients. Head Neck 2005; 27: 15-21.

Baskıdaki Dergide Makale
Cengiz M, Ozyigit G, Yazici G, et al. Salvage Reirradiaton with Stereotactic Body Radiotherapy for Locally Recurrent Head-and-Neck Tumors. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010 Jul 31. doi:10.1016/j.ijrobp.2010.04.027

Kitaplar
Chao KSC, Ozyigit G. Intensity Modulated Radiation Therapy for Head&Neck Cancer. 1st edition. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2003: 34-36.

Kitap Bölümleri
Ozyigit G, Beyzadeoglu M, Ebruli C. Genitourinary system cancers. In: Basic Radiation Oncology. Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Ebruli C (eds). 1st edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2010: 363-410.

Kongre Kitapları
Appelbaum FR, Gilliland DG, Tallman MS. The biology and treatment of acute myeloid leukemia. In: 40th Annual Meeting of the American Society of Hematology Education Book. McArthur JR, Schechter GP, Schrier SL (eds). December 4-8, 1998, Miami Beach, Florida, 1998: 10-13.

Kongre Özetleri
Ayhan A, Yasui W, Yokozaki H, Tahara E. Gastrointestinal karsinomlarda bcl-2 ekspresyonu ve gen degisiklikleri. XII. National Cancer Congress, Antalya, April 23-26, 1997: P307.

Tezler
Güllü IH. Mide kanserli hastalarda 5-florourasil, adriamisin, mitomisin kombine kemoterapisinin degerlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Medicine, Oncology Institute, Medical Oncology Department Graduate Thesis, Ankara, 1992.

Internet kaynakları
http://www.cancer.gov/cancertopics/types/bladder (Access date: 12/14/208).

Dergimize değerlendirme için gönderilen her türlü materyal danışma kurulu üyeleri arasından belirlenen hakemler tarafından çift kör şekilde değerlendirme sürecine alınmakta ve son kararı editör vermektedir. Makaleler ve ilgili materyaller mevcut işin kalitesi ve konuyla ilgisi gözönüne alınarak değerlendirilmektedir. Ana hedefimiz en iyi materyali sunmak olduğu için hakem değerlendirmesinin tamamlanması ve yazara geri dönüş için öngörülen süre ortalama 4-8 haftadır.

Çıkar Çatışması ve Telif Hakkının Devri Hakkında

Yazarlar, araştırmanın veya çalışmanın sonuçlarına etki etme potansiyeli mevcut olan, varsa, aras¸tırma veya çalışmaya sponsorluk yapan bir organizasyon ile mali ilis¸kisi olup olmadıgˆını belirtmek durumundadır. Bu finansal sponsorluk, katkı veya ilişki mutlak surette “Çıkar Çatışması İfşa Formunda” açık bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca yazarlar birincil verilerin kontrolu¨nu¨ eksiksiz yaptıgˆını ve gerektigˆinde bu verilerin Dergi tarafından go¨zden gec¸irilmesinde mutabık oldugˆunu belirtmelidir. Bu nedenle, makalelere “C¸ıkar C¸atıs¸ması I·fs¸a Formu” da ilis¸tirilmelidir. Bu forma, http://www.journaloflimbsalvage.org  web sitesinden ulas¸ılabilir . 

Yazarlar, makalenin yayına kabul edilmesi ve yayımlanması halinde, makalelerinin telif hakkını Journal of Limb Salvage dergisine devreder. Telif hakkı, makalenin her tu¨rlu¨ mu¨nhasır ve sınırsız olarak c¸ogˆaltım ve dagˆıtım hakkını (basılı, elektronik ortamda veya bas¸ka s¸ekillerde) ve tu¨m dil ve u¨lkelerde yapılacak olan c¸eviri haklarını ic¸erir. Makalelere “Telif Hakkı Devir Beyanı” ilis¸tirilmelidir. Bu forma, http://www.journaloflimbsalvage.org  web sitesinden ulas¸ılabilir . 

Yazarlar, yazarlık ve telif hakkının devri beyanında da belirtildiği üzere “araştırmanın veya çalışmanın tasarımı, verilerin toplanması, verilerin analizi, çalışmanın yazımı ve verilerin yorumlanması” olarak bildirilen 5 safhanın en az 3’ünde aktif olarak yer almış olduklarını bildirmek durumundadırlar. Bu gereksinimleri taşımayan kişi ya da kişiler kendilerini Journal of Limb Salvage dergisine yazar olarak tanımlayamazlar

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale